Gedragsregels

Informatie voor (nieuwe) leden van OHC'01Op deze pagina staat alle informatie met betrekking tot lidmaatschap en gedragsregels die van toepassing zijn bij OHC'01.


Lidmaatschap
Lid zijn van onze vereniging is meer dan wekelijks een partijtje handballen. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van tal van zaken binnen onze vereniging. Wat voor soort vereniging is het? Hoe zijn de zaken geregeld? Wat mag je van de vereniging verwachten? Wat verwacht de vereniging van jou en jouw ouders? We hopen dat je met plezier komt handballen bij OHC ‘01. Wil je aan het einde van het seizoen stoppen, meld je dan uiterlijk 31 mei af.

De vereniging
De naam van de vereniging zegt het al: opgericht in 2001. OHC staat voor Oosterhoutse Handbal Club. Wij richten ons op de wedstrijd- en breedtesport, met daarbij ook de midweek-competitie (recreanten).

Het seizoen
De contributieperiode loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Hierin vallen het zaal-, veld- en beachseizoen.

Vrijwilligers
Heel veel vrijwilligers zijn actief binnen onze vereniging. Veel leden, moeders, vaders, opa’s en oma’s, broers, zusters doen iets voor onze vereniging. Wij hopen dat ook jij, jouw vader of moeder, een kleine passende taak voor onze vereniging gaat doen. Waar moet je dan aan denken? Aan training geven, team begeleiden, scheidsrechter en/of deelname in diverse commissies.

Contributies
De contributies in onze vereniging zijn ingedeeld in tien categorieën, te weten:
 • Senioren – 19 jaar en ouder
 • A-Jeugd – 17 en 18 jaar
 • B-Jeugd – 15 en 16 jaar
 • C-Jeugd – 13 en 14 jaar
 • D-Jeugd – 11 en 12 jaar
 • E-Jeugd – 9 en 10 jaar
 • F-Jeugd – 7 en 8 jaar
 • Recreanten
 • De contributiebedragen voor het volgende seizoen worden ieder jaar tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) vastgesteld. De hoogte van de contributiebedragen staan op onze website vermeld (https://ohc01.nl/over-ohc01/contributie/).

  Sportkleding
  Het wedstrijdtenue bestaat uit een donkergrijs shirt, een zwart broekje en zwarte (of witte) sokken. Vanuit OHC ‘01 worden het wedstrijdshirt en het broekje aangeschaft. De leden kunnen daar elke wedstrijd gebruik van maken. Een trainingspak, sokken, tas en andere benodigdheden kunnen zelf aangeschaft worden via onze clubshop (https://clubs.deventrade.com/nl/ohc-01/clubcollectie).

  Training
  Om de technische, tactische en conditionele vaardigheden, die bij het handbalspel nodig zijn aan te leren en te verbeteren, worden trainingen georganiseerd. De trainingen staan onder leiding van trainers. In de periode van half oktober (na de herfstvakantie) tot half maart wordt er in de zaal getraind. In voor- en najaar wordt er buiten op een verhard veld of op het beachveld getraind. Bij buitentraining en slechte weersomstandigheden beslist de trainer of de training doorgaat. De senioren, B-, C-, D- en E teams trainen twee keer per week (dinsdag en donderdag). De F-jeugd en recreanten trainen één keer per week (dinsdag).

  Ieder lid dient in het bezit te zijn van een eigen handbal en dient de handbal mee te nemen naar trainingen en wedstrijden.

  Competitiewedstrijden
  De C-, D, E- en F teams spelen twee competities: de veld- en zaalcompetitie. Ook zullen zij in de zomermaanden (april t/m juli) beachtoernooien spelen. De B-jeugd en de dames senioren spelen zaalcompetitie in de maanden september t/m maart en de NK Beach Tour in de maanden april t/m augustus. De dames senioren spelen ook internationale beach toernooien (EHF Beach Tour). De recreanten spelen enkel de zaalcompetitie.

  Wedstrijdduur
 • F-jeugd: 2 x 15 minuten + shoot-outs (op een klein veld met klein doel)
 • E-, D- en C-jeugd: 2 x 20 minuten (de E speelt na afloop van de wedstrijd shoot-outs)
 • B-jeugd: 2 x 25 minuten
 • A-jeugd en senioren: 2 x 30 minuten
 • Recreanten: 2 x 25 minuten

 • Supporters
  Prachtig natuurlijk als ouders en supporters enthousiast meeleven en aanmoedigen. Maar we mogen niet uit het oog verliezen dat het om plezier gaat. Winnen is natuurlijk het leukst, maar verliezen hoort er nu eenmaal ook bij. Sommige ouders en supporters gaan wel eens te ver in hun aanmoedigingen en verliezen zich in respectloos gedrag of bedenkelijk taalgebruik. En dat tolereren wij absoluut niet, want u draagt de naam van OHC ‘01 uit! Het bestuur behoudt zich dan ook het recht voor om supporters daar op aan te spreken. Geef het goede voorbeeld aan de jeugd en houd het sportief!

  Afzeggen/afbellen
  Handbal is een teamsport en in dat opzicht onvergelijkbaar met hardlopen, tennis en andere individuele sporten. In een teamsport kun je alleen samen tot een prestatie komen en heb je samen plezier en gezelligheid.
  Bij een wedstrijd of training kan dus niemand gemist worden. Zeg daarom alleen om een belangrijke reden (ziekte, blessure, school, werk) af. Doe dit zo vroeg mogelijk, zodat er eventueel nog vervangende spelers geregeld kunnen worden. Word je een keer gevraagd in te vallen in een ander team zeg dan niet snel “nee”. Trainers horen ook graag van te voren of iemand niet komt trainen.

  Vervoer
  We verwachten dat alle leden en ouders zich inzetten voor het vervoer naar uitwedstrijden en toernooien.
  Wat verwachten wij van jou?
  We verwachten van jou dat je met volle inzet deelneemt aan alle trainingen en wedstrijden en met plezier naar de handbal komt. Ook verwachten we dat je je leergierig en flexibel opstelt. De trainingen worden verzorgd door trainers die op vrijwillige basis voor jou op het trainingsveld staan om jou beter te maken. De trainer dient dan ook met respect behandeld te worden. Dat geldt ook voor de begeleiders.

  Wat verwachten wij van jouw ouders?
  Elk team heeft een trainer/coach en een begeleider, die zeer goed in staat zijn vast te stellen wat jouw sterke en zwakke punten zijn en aan welke punten gewerkt moet worden om jou een betere speler te maken. Ook zullen zij vaststellen op welke posities jij het beste tot jouw recht komt. Hun beslissingen zijn objectief. De trainers en coaches zullen, indien zij dit nodig vinden, met jou een gesprek aangaan om hun beslissingen toe te lichten. Natuurlijk kun je de trainer(s) zelf te allen tijde om uitleg vragen. Wij verwachten van jouw ouders dat zij zich niet bemoeien met technische zaken (posities, speelwijze, speeltijd en wel/niet in de basis) en zich niet laten leiden door emoties. Uiteraard kan er altijd een gesprek aangevraagd worden met de trainer(s), de coaches, de Technische Commissie en/of het bestuur.

  Dat er tijdig aan de financiële verplichtingen (contributie, toernooikosten, boetes etc.) wordt voldaan.
  Respect
 • Respecteer de scheidsrechter, zonder scheidsrechter speel je geen wedstrijd.
 • Respecteer de tegenstander, ook na een verliespartij geef je de tegenstander een hand na de wedstrijd.
 • Respecteer alle vrijwilligers die zich voor de vereniging inzetten en het mogelijk maken dat jij kunt handballen.
 • Respecteer elkaar, je hoeft het niet met elkaar eens te zijn maar luister wel naar elkaar.
 • Waar we ook spelen we zijn te allen tijde te gast en dienen met respect om te gaan met de accommodatie en de attributen die ons beschikbaar worden gesteld.

 • Gedragsregels seksuele intimidatie

  De trainer(ster)/begeleider(ster)
 • moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het lid zich veilig voelt.
 • onthoudt zich ervan het lid te behandelen op een wijze die het lid in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van het lid door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover het lid.
 • onthoudt zich van seksuele handelingen en seksuele relaties tussen hem-/haarzelf en de jeugdig lid tot zestien jaar. Deze zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • mag het lid niet op een zodanige wijze aanraken dat het lid en/of de trainer/begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • zal tijdens trainingen, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met het lid en met de ruimte waarin het lid zich bevindt, zoals de kleedkamer.
 • heeft de plicht het lid te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van het (jeugdige) lid behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • zal het lid geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de trainer/begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van het lid die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij het lid is betrokken. Indien hij/zij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij/zij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de trainer/begeleider in de geest hiervan te handelen.

 • Vertrouwen
  Mocht de trainer(ster) of begeleider(ster) signalen van uw kind krijgen die kunnen wijzen naar huiselijk geweld of kindermishandeling, zullen wij hierover altijd het gesprek met u als ouder aan gaan. Het doel van dit gesprek is om samen te zorgen voor een veilige (sport)omgeving waarin het kind zich optimaal kan ontwikkelen.

  Vertrouwenscontactpersoon
  De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen OHC ‘01 het eerste aanspreekpunt voor ieder lid die te maken heeft met Seksuele Intimidatie, ander ongewenst gedrag of andere zaken die het lid niet met de eigen trainer(ster)/begeleider(ster) kan/durft te bespreken. Er kan altijd contact opgenomen worden met onze vertrouwenscontactpersoon door leden, ouders, toeschouwers, vrijwilligers en bestuur.
  De vertrouwenscontactpersoon binnen OHC ‘01 is Britt de Borst (speelster dames 1). Te bereiken via ohc.vertrouwenspersoon@ gmail.com .

  Sancties
  Het bestuur behoudt zich het recht voor om sancties toe te passen wanneer een lid zich niet houdt aan gemaakte afspraken en of zich verliest in respectloos en ongewenst gedrag. Bij sancties moet gedacht worden aan verwijdering van de training en/of de wedstrijd, het op non-actief stellen van een speler en in het meest negatieve geval het eenzijdig beëindigen van het lidmaatschap.

  Boetes
  Indien een team niet komt opdagen wordt er door het NHV een boete opgelegd aan OHC ‘01. Indien er sprake is van bewust niet op komen dagen dan behoudt het bestuur zich het recht voor om de boete te verhalen op het team dan wel op de bewuste spelers die er de oorzaak van zijn.

  Voortzetting en beëindiging lidmaatschap
  Wil je het lidmaatschap bij OHC ‘01 opzeggen?
  De contributieperiode duurt van 1 juli tot en met 30 juni van ieder jaar. De opzegtermijn bedraagt één maand. Opzeggen dien je dan ook voor 31 mei te doen. Wij verwachten dat je alle bezittingen van OHC ‘01 op eigen initiatief tijdig inlevert bij jouw trainer(ster)/begeleid(ster) en aan jouw financiële verplichtingen voldoet. Wanneer je niet aan jouw financiële verplichtingen hebt voldaan zal OHC ‘01 een financiële blokkade plaatsen en kan je geen lid worden bij een andere vereniging. Mocht je het lidmaatschap niet opgezegd hebben betekent dit dat je automatisch het volgende seizoen lid bent van OHC ‘01 en ook contributie verschuldigd bent.